Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Arktis

Navnet Arktis kommer av det greske ordet "arktos", som betyr bjørn. Arktis er en benevnelse på hav- og landområdene omkring Nordpolen.

Som man kan vente seg, er disse nordligste områdene preget av et kjølig klima. Likevel er den klimatiske variasjonen ganske stor, særlig på grunn av havstrømmene. Golfstrømmen gjør klimaet ved norskekysten betydelig mildere enn ved kysten av Sibir. Denne klimatiske variasjonen, men også andre forhold, gjør at definisjonene av Arktis også er mange.

En definisjon som har vært vanlig går ut på å definere land- og havområdet nord for polarsirkelen som Arktis. Mange mener at dette er lite hensiktsmessig, nettopp på grunn av klimaforskjellene. Andre definisjoner tar derfor utgangspunkt i klimatiske forhold. Ett slikt definisjonskriterium er "området nord for tregrensen", et annet går ut på å definere Arktis som området der gjennomsnittstemperaturen for juli er under 10 °C.

Dersom den siste definisjonen skulle gjøres gjeldende, ville en liten del av Varangerhalvøya i tilfelle falle inn under definisjonskriteriene, men slik er det ikke vanlig å definere Arktisk i Norge. Den vanlige norske forståelsen er derfor at norsk Arktis består av øygruppen Svalbard og øya Jan Mayen

Norsk Arktis utgjør noen av de siste relativt uberørte villmarksområdene i verden. Å bevare det slik er en utfordring i et område som preges av et ekstremt klima, og hvor naturen trenger lang tid for å reparere skader påført gjennom slitasje og annen menneskelig påvirkning. Det et uttalt mål fra norske myndigheter å forvalte norsk Arktis på en slik måte at det forblir et av de best bevarte villmarksområdene i verden.


Internasjonalt samarbeid i Arktis

I de senere år er det åpnet for et bredt internasjonalt samarbeid i Arktis, særlig om miljøspørsmål. I 1988 ble det etablert et internasjonalt samarbeidsorgan for forskning i Arktis, International Arctic Science Committee (IASC) som har sekretariat i Oslo. IASC er en samarbeidsorganisasjon for nasjonale forskningsinstitusjoner i de åtte arktiske og nordiske land (Canada, Russland, Norge, Danmark/Grønland, Sverige, Finland og Island). Dessuten er forskningsinstitusjoner fra Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Japan, Nederland og Polen med i samarbeidet. I løpet av de senere år er det også etablert et internasjonalt miljøsamarbeid i Arktis mellom de åtte arktiske og nordiske land (Rovaniemi-prosessen).

I 1991 ble det avholdt et ministermøte i Rovaniemi om miljøspørsmål i Arktis. Der ble det bl.a. vedtatt etablert et miljøovervåkingssystem for Arktis med eget sekretariat lagt til Norge. Det ble også vedtatt å etablere et samarbeid mellom de deltagende land om arktisk flora og fauna.
Møtet pekte dessuten på en rekke miljøutfordringer i Arktis. Rovaniemi-prosessen - hvor også urbefolkningen er bredt representert - er det første omfattende samarbeid mellom de åtte arktiske land på regjeringsnivå.

I 1996 ble det etablert et arktisk råd (Arctic Council) på regjeringsnivå bestående av de samme åtte arktiske og nordiske land.

Kilde:
Vorren, Tore; Norge i Arktis (Norge - det offisielle nettstedet i Island)