Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Ekspedisjoner i Antarktis

Trans-Antarctic Scientific Traverses Expeditions—Ice Divide of East Antarctica: the Norwegian–US IPY Antarctic Traverse (TASTE-IDEA)

Traversen er et av de største norske prosjektene under Det internasjonale polaråret 2007-2008. Ekspedisjonen består av 12 norske og amerikanske forskere og teknikere. De er underveis fra den norske forskningsstasjonen Troll i Dronning Maud Land til Sydpolen med fire beltevogner, sleder og tungt forskningsutstyr. Et omfattende forskningsprogram er planlagt gjennomført.

2007-08

Norwegian-U.S. Scientific Traverse of East Antarctica

Hovedmålsettingen for den norske delen av dette internasjonale prosjektet er å undersøke endringer av ismassen i Dronning Maud Land for å forstå hvilke rolle Antarktis spiller i det globale klima og spesielt den effekten endringer av ismasser i Antarktis har på det globale havnivået. Ekspedisjonen er den mest krevende Norge noen gang har gjennomført til det indre av Antarktis

Sesongen 2007-2008
Ekspedisjonen består av to deler. Del en vil foregikk vinteren 2007 og boret iskjerner for klimastudier. Analysen av iskjernene vil gi informasjon om variasjoner i nedbør og atmosfæriske gasser gjennom de siste 1000 år. Slik informasjon kan skaffes tilveie fordi nedbøren i Antarktis lagres lag på lag, slik at sammensetningen av gasser i atmosfæren fra tidligere tider er innkapslet i ørsmå luftbobler som er fanget i isen fra den gang snøen falt. Videre vil effekten av variasjoner i luft- og havstrømmer på de kjemiske egenskapene til snø og is i Antarktis bli analysert.

Studier av snø og isbreer i fjerntliggende polare strøk foretas i dag ofte ved hjelp av radarinstrumenter fra satellitter. Målinger fra bakken er viktige referansedata for å kalibrere og tolke slike satellittmålinger. Prosjektet skal foreta radarmålinger med identiske instrument langs bakken, fra ubemannede fly og satellitter. Det vil også bli satt ut automatiske værstasjoner som skal registrere og sende meteorologiske data via satellitt i flere år framover.

Den første delen av ekspedisjonen hadde mange mekaniske problemer med beltevognene og bytte av differensialer, og måtte avslutte 350 km fra det planlagte sydpolpunktet. Deltakerne ble hentet ut med fly og utstyert etterlatt til neste sesong.

Gruppebilde. Fra v: Einar Johansen (NP- materielltekniker), Atsuhiro Muto (USA-geofysiker)), Stein Tronstad (NP-sikkerhetsansvarlig), Glen Liston (USA-geofysiker), Stian Solbø (Norut AS-geofysiker), John Guldahl (NP-koordinator), Jan-Gunnar Winther (NP-ekspedisjonsleder), Tom Neumann (USA-geofysiker), Mary Albert (USA-geofysiker), Kjetil Bakkland (NP-mekaniker), Helgard Anschuetz (NP-geofysiker), Lou Albershardt (USA-boreekspert), Karsten Müller (UiO-geofysiker)


Sesongen 2008-2009
Del to skal foregå vinteren 2008 og skal undersøke innsjøer under flere kilometer tykk is. Innsjøene  er nylig oppdaget og ekspedisjonen skal bruke radar og seismikk for å fastslå dybde.

Ekspedisjonen skal passere områder hvor det nylig er oppdaget nye innsjøer og vil foreta målinger for å kartlegge disse. Målingene vil bli gjort mellom den norske Trollstasjonen og Sydpolen i løpet av sydsommeren 2007-2008, med retur langs en annen rute i sesongen 2008-2009. Arbeidet vil foregå i den minst utforskede del av Antarktis og således skaffe tilveie et unikt datamateriale fra områder hvor det finnes svært lite informasjon.

Norge har aldri før gjennomført en slik logistisk krevende ekspedisjon i det indre av Antarktis. Fire beltevogner med åtte sleder inklusiv en sovemodul, en oppholds- og kjøkkenmodul og en verkstedscontainer samt mengder av drivstoff, felt- og vitenskapelig utstyr skal fraktes totalt ca 5500 km under svært krevende klimatiske forhold. En forventer temperaturer under -50 °C.

Jan-Gunnar Winther fra Norsk Polarinstitutt ledet den første delen av ekspedisjonen, men amerikanske Thomas Neumann skal lede den andre delen.

Litteratur:
www.npolar.no
www.traverse.npolar.no
www.npolar.no/prosjekter/IPYtaste
Bladet Tromsø 03.04.08

Alle bilder: © Stein Tronstad, Norsk Polarinstitutt

Iskjerner fra punkt 91b

Containervelt under orkanen


Sledemontert laboratoratorietelt