Vi jobber på spreng for å oppdatere oss med nytt innhold og design, og vi skal også sørge for at nettsiden er universelt utformet. Ny side lanseres medio 2023. Tilgjengelighetserklæring

Banner forside, Norsk Polarhistorie

Ekspedisjoner i Arktis

Sir Wilkins' planlagte tokt under polhavsisen nord for Svalbard i ubåten «Nautilus» ble en delvis fiasko, antakelig takket være sabotasje fra mannskap som ikke stolte på den gebrekkkelige farkosten. Professor H.U. Sverdrup ble med som leder for de vitenskapelige obersvasjoner. «Nautilus» ble senere senket i Byfjorden ved Bergen.

1931

Nautilus

I 1931 forsøkte Sir Hubert Wilkins å nå Nordpolen med ubåten «Nautilus».

Undervannsbåten «Nautilus», ledet av den australske flyveren og oppdagelsesreisende Hubert Wilkins, og med professor Harald Sverdrup vitenskapelig leder, forlot Bergen 5. august 1931. Etter å vært innom Tromsø og Longyearbyen dro ekspedisjonen videre nordover mot isen.


«Nautilus», som var en undervannsbåt av O-typen, var bygget i 1917, og tilhørte den amerikanske marinen. Den hadde ikke vært i bruk siden 1925, så omfattende reparasjoner og ombygginger måtte til før den kunne tas i bruk.
Wilkins opprinnelige mål med ekspedisjonen var å foreta en reise under isen, tvers over Polhavet til Alaska. Dette målet hadde i neste omgang blitt innskrenket til å dreie seg om å gå under isen til Nordpolen og tilbake igjen. 


På grunn av en rekke tekniske problemer var imidlertid ekspedisjonen blitt svært forsinket, og det var nå blitt sent på året. Ekspedisjonen valgte derfor i stedet å foreta et krysstokt i havområdene nord for Spitsbergen, for å undersøke ubåters egnethet for utforsking av polarområder. Samtidig skulle det foretas ulike vitenskapelige undersøkelser.

«Nautilus» forlot Longyearbyen 18. august, og møtte isen den 19. Den gikk langs etter iskanten noen dager, før forberedelsene til dykking kom i gang den 22. august. Det viste seg da at høyderoret, som var en forutsetning for at dykking under isen skulle kunne la seg gjennomføre, var forsvunnet. Siden ubåten dessuten var svært uegnet til å gå i selve isen, var spørsmålet om ekspedisjonen skulle avsluttes eller ikke. Wilkins bestemte imidlertid at ekspedisjonen skulle fortsette som planlagt inntil det vitenskapelig utstyret var utprøvd, for å se om det svarte til forventningene. I tillegg ønsket Wilkins, på tross av det manglende høyderoret, å forsøke å skubbe «Nautilus» innunder isen for om mulig å få kjennskap til lysforholdene der.

Frem til 2. september gikk derfor «Nautilus» østover langs iskanten, mens det vitenskapelige personalet var geskjeftiget med sine undersøkelser. Det ble blant annet tatt dypvannsprøver og bunnprøver, det ble samlet plankton, foretatt temperaturmålinger og magnetiske observasjoner.

Det ble også foretatt et dykkeforsøk, hvor det lyktes mannskapet å skubbe «Nautilus» delvis innunder et isflak. Dermed fikk Wilkins blant annet anledning til å prøve ut et medbrakt isbor, som viste seg å være totalt ubrukelig.

Om kvelden den 2. september snudde ubåten og gikk vestover. Målet var å nå så langt vest som mulig, for å følge den hypotetiske Nansenryggen mellom Spitsbergen og Grønland. De følgende dagene ble det gjort et nytt dykkerforsøk, mens det vitenskapelige personalet fortsatte med sine undersøkelser. 5. september var «Nautilus» nådd lenger vest enn noen tidligere ekspedisjon, og Nansenryggen kunne undersøkes. Dagen etter bestemte Wilkins seg for å sette kursen hjemover. Hele det vitenskapelige arbeidet ombord var planlagt med forholdene i isen for øyet, og så lenge det var umulig for «Nautilus» å komme inn i isen, lot det seg ikke gjøre å få utrettet mer. Ekspedisjonen hadde nå oppnådd det som var mulig med de hjelpemidler som sto til rådighet.

«Nautilus»-ekspedisjonen var tilbake i Norge i midten av september, og ble avviklet umiddelbart. Ekspedisjonen ble av norsk presse karakterisert som totalt mislykket, men Sverdrups oseanografiske observasjoner fra ekspedisjonen skulle imidlertid komme til å gi ny og verdifull informasjon om de undersøkte havområdene.

Kilder:
Sverdrup, Harald Ulrik: Hvorledes og hvorfor med «Nautilus», Oslo 1931.
Småskrift nr. 4476 i Norsk Polarinsitutts arkiv.
 

Alle foto: Norsk Polarinstitutt

Ubåten Nautilus


Nautilus og slepefartøyer


Gruppebilde av alle deltakerne på Nautilusekspedisjonen


Crilley kommer opp etter dykketur - Høyderoret er vekk


Ray Meyer ved radioen


Ekspedisjonsleder Sir Hubert Wilkins


Harald U. Sverdrup og Wilkins tar vannprøver


John R. Jansen i motorrommet

 

Sverdrup på Nautilus